چشم برداشت های آزاد

ایده ها

ایده ها
اقتصاد جهان براســاس ایده‌هایی پیش می‌رود که دانشــمندان علم اقتصاد سال‌ها درباره آنها تحقیق و مُباحثه کرده‌اند. خروجی ذهن اقتصاد دانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامه‌هایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل می‌شود. بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان می‌دهد، هر اقتصادی که بیشــتر بر مَنطــق و تئوری‌های اقتصادی جامــع و کامل متکی شــده، نتایج درخشــان‌تری هم بدست آورده‌است. بر همین اساس کشورهای توسعه یافته به تقویت جایگاه نهاد دانشــگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و سعی میکنند هرچه می‌توانند به پویایی این نهاد کمک کنند. کتابی که پیش روی شماســت ســعی کرده، فعالان اقتصادی و خوانندگان عمومــی و عالقه‌مندان علم اقتصاد را با تئوری‌های اقتصادی آشنا ســازد. این کتاب محصول یک ویژه‌نامه خواندنی در نشریه اکونومیست است. کتــاب »ایده‌ها« تمرکز خود را براین اصل قــرار داده که وقتی در مورد یک اقتصاد دانان صحبت می‌کند، تئوری اصلی مورد نظر او و نتایج اجرایی این ایده را بررسی و ارائه کند. بر همین مبنا هم خواننده پس از مطالعه هر بخش به درک درستی از اثرات اجرایی ایده مورد نظر میرسد. در این کتاب از اندیشــمندان کلاســیک علم اقتصاد تا اقتصاد دانان معاصر مورد بررســی قرار گرفته‌اند. کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده مورد بررسی نداشته باشد و تنها در نقش گزارشگری صادق و معتمد باقی بماند. نتیجه اینکه هیچ تئوری مورد حمایت نویســندگان قــرار نگرفته و آنها با قلمی روان ولی بدون موضع اندیشه‌های اقتصاد دانان مورد نظرشان را تشریح کرده‌اند. این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشه‌های اقتصادی را ندارد ولی با این وجود تالش کرده، بیشترین تعداد از اندیشه‌های اقتصادی را با محور مرور زندگی اقتصاد دانان گردآوری کند. اتاق بازرگانی تهران قصد دارد با انتشار این مجموعه، به افزایش دانش فعالان اقتصادی کمک کند. کتاب به شکلی تدوین شده که از حوصله مطالعه خوانندگان خارج نباشد و در ضمن عمق کافی را نیز داشته باشد. آ گاهی از اندیشه‌های اقتصادی می‌تواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاستگذار را وســعت دهد.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید