چشم برداشت های آزاد

توهم کرونا

راه بندان شد، جگرکی دست فروش کنار خیابان و مشتری های با اشتهاء توجه ام را جلب کرد؛
خدای من کرونا تمام شد، بهتر از این نمیشه
صدای بوق نخراشیده ی اتوبوس؛
چند ده نفر تا دندان مسلح به ماسک و دستکش، با تعجب به توهم من خیره شده بودند

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید