چشم برداشت های آزاد

دل تنگی ابدی

دلتنگی برای تو
تکه ای از تن من است
که حتی بعد از مرگ
با من دفن خواهد شد

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید