محمدحسین ملاجعفری هستم

محمدحسین ملاجعفری هستم
هوای آفتابی و بارانی


روز آفتابی گرم است

روز آفتابی گرم است

روز بارانی در زمستان سرد است

روز بارانی در زمستان سرد است


نقاشی

زمستان آفتاب باران تابستان ملاجعفری محمدحسین mollajafari

فیلم دوم - هواپیما


هواپیما در حال فرود آمدن است و دکمه‌های مختلف و هوای مه‌آلود و فرودگاه دیدم و روی فرودگاه چراغ داشت و خلبان با بُرجِ مراقبت صحبت کرد و کامل ایست کرد.


نقاشی | سفرنامه

هواپیما برج‌مراقبت محمدحسین ملاجعفری mollajafari