محمدحسین ملاجعفری هستم

محمدحسین ملاجعفری هستم
فیلم دوم - هواپیما


هواپیما در حال فرود آمدن است و دکمه‌های مختلف و هوای مه‌آلود و فرودگاه دیدم و روی فرودگاه چراغ داشت و خلبان با بُرجِ مراقبت صحبت کرد و کامل ایست کرد.


نقاشی | سفرنامه

هواپیما برج‌مراقبت محمدحسین ملاجعفری mollajafari